Z ostatniej chwili

Regulamin konkursu “Końkurs Świąteczny”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Końkurs Świąteczny” dalej zwanego: „Konkursem”) jest firma TUNDRA Anita Bareła, ul. Braniborska 80, 53-680 Wrocław (zwana dalej: „Organizatorem”).

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie: https://www.tundra.pl/komunikat/

4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Dla biorących udział w konkursie osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców albo opiekunów.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

6. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są trzy czapraki Eskadron Cotton do wyboru ze znajdujących się u organizatora w sklepie. Każdy o wartości 135zł.

7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

8. Konkurs będzie przeprowadzony na fanpage’u Organizatora:

9. Konkurs będzie trwał w dniach od 07.12.2018 do 20.12.2018.

10. Facebook nie jest organizatorem ani sponsorem niniejszego Konkursu.

 

PRZEDMIOT KONKURSU

11 Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia.

12. Celem konkursu jest wybranie najładniejszych zdaniem Organizatora zdjęć o tematyce jeździeckiej nawiązujących swoją treścią do świąt Bożego Narodzenia. No i nie zapominajmy o dobrej zabawie.

 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

13. Udział w konkursie jest dobrowolny.

14. Fotografie powinny posiadać 1 autora.

15. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.

16. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 fotografie.

17. Uczestnik Konkursu bierze na siebie odpowiedzialność za ew szkody wynikające z przesłania zdjęcia naruszającego dobra osób trzecich.

18. Jeżeli zdjęcie przedstawia osoby inne niż Uczestnik Konkursu to należy uzyskać zgodę tych osób na prezentację ich wizerunku.

 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

19. Organizator zamieści na swoim fanpage’u ogłoszenie o Konkursie,

20. Zgłoszenie do udziału w Konkursie polega na zamieszczeniu zdjęcia konkursowego w komentarzu do posta konkursowego.

21. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na poinformowanie użytkowników Facebooka o zostaniu Laureatem, jeżeli taka sytuacja zaistnieje.

 

PRZYZNAWANIE NAGRÓD

22. W Konkursie zostaną przyznane trzy równoważne nagrody, o których mowa w p. 6 regulaminu.

23. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.

24. Laureatów konkursu wybierze Komisja Konkursowa.

25. Użytkownicy Facebooka mogą pomóc w wyborze najlepszych zdjęć np. polubiając je, jednak decyzję o wyborze laureatów podejmie arbitralnie Komisja Konkursowa na podstawie subiektywnych kryteriów estetycznych.

26. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej poprzez bezpośrednią wiadomość na Facebooku w dniu 21-12-2018.

27. Informacja o Laureatach konkursu zostanie podana na Facebooku w dniu 21-12-2018. Przy czym będzie tylko wskazany Laureat a zakres podanych informacji będzie tożsamy z zakresem podanym w zgłoszeniu zdjęć na Konkurs. (pisząc po ludzku podamy tylko NIK Laureata pod jakim zostało zgłoszone zdjęcie na konkurs)

28. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane kurierem na koszt Organizatora lub Laureat będzie ją mógł odebrać samodzielnie jeżeli wyrazi taką chęć.

29. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

 

HKMVeredusRoecklFair PlayYorkHorzeKavalkadeHippicaAbsorbineOverHorseDaw-MagCascoLeovetFleckEskadronPikeurLauria GarrelliAddicted To